Projecte rius

El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per l’Associació Hàbitats des de l’any 1997 amb l'objectiu principal d'estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius.

Fomenta l’apropament de les persones al riu i permet conèixer com són i quins organismes hi podem trobar, així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.

És un projecte obert a qualsevol persona o col·lectiu i té el seu l’àmbit d’actuació en les diverses conques fluvials de Catalunya.

El Projecte Rius es fonamenta en el treball que realitzen diferents grups de voluntaris i voluntàries a tota Catalunya. Els grups de voluntaris es comprometen a realitzar dues inspeccions anuals a un tram de riu de 500 metres que ells mateixos han escollit.

Les inspeccions de riu s’emmarquen dins dues campanyes d’inspecció: la campanya de primavera (del 15 d'abril al 15 de maig) i la de la tardor (del 15 de setembre al 15 d'octubre). Un cop s’ha realitzat la inspecció cal enviar les dades a través d’internet al Projecte Rius. Gràcies a totes aquestes dades s'elabora l'Informe Anual sobre l'Estat de Salut dels Rius i Rieres de Catalunya.

Associació Hàbitats proporciona als grups la metodologia d'inspecció, el materials necessaris i una formació inicial. A més els grups disposen del Manual d'inspecció de rius. Cada grup utilitza una carpeta d’inspecció que conté tot el material necessari per a prendre mesures al riu (làmines identificatives de flora i fauna, termòmetre, lupa, reactius químics...).

Durant les inspeccions es prenen mesures de factors físics, químics i biòtics.

- A partir de la presència i nombre de certes famílies de macroinvertebrats aquàtic es determina l’índex de qualitat de l’aigua.
- A partir de l'anàlisi de l'estructura, connectivitat i continuïtat del bosc de ribera es determina l’índex de qualitat del bosc de ribera.
- A partir de l'anàlisi de factors hidrològics i morfològics del riu es determina l'índex de qualitat de l'hàbitat.

ADHESIÓ AL PROJECTE RIUS

L’Associació de Veïns de la Guàrdia, com a entitat calderina i oberta a la participació, es va adherir al projecte l’any 2008, arrel d’unes jornades de presentació i difusió promogudes per l’ajuntament.

Dels 21 quilòmetres de giragonses que fa el riu Calders entre la seva entrada i sortida del terme municipal (que en línia recta només són 8 km.) vam escollir el tram que va des de l’entrada en el terme venint de Monistrol fins al saltant del Molí del Castell i vam assumir el compromís de fer un seguiment de l’estat físic d’aquest tros de riu i, en la mesura del possible, vetllar per la seva conservació i millora.

Des del 18 de maig de 2008, que vam fer la primera inspecció, puntualment vam anar baixant dos cops l’any (primavera i tardor) proveïts de tot l’instrumental per reconèixer la vegetació de la llera i dels marges, analitzar la puresa de l’aigua (transparència, pH, contingut en nitrats i nitrits...), buscar aquells animalons que ens certifiquen que hi poden viure, mesurar-ne el cabal... En resum: conèixer el riu, el nostre riu, i, bo i coneixent-lo, estimar-lo.

A més a més, quan va ser possible, vam intentar que les dues excursions al riu es convertissin en dies de trobada, en dies de festa, en l’excusa per a fer tots plegats una caminada, un esmorzar al riu, una estona de convivència entre veïns.

PERÍODE D’IMPÀS I ACTUALITAT

La tardor del 2009 va entrar una nova Junta a l’A.VV. i després de fer la inspecció d’aquella tardor, va considerar que no es veien prou preparats per continuar assumint aquell compromís.

Des de llavors un grup de famílies vinculats a l’anterior Junta van anar mantenint les dues inspeccions anuals i enviant les mesures a la web del Projecte Rius.

Ara i des d'aquesta nova Junta es veu amb bons ulls la possibilitat de tornar a entomar aquestes inspeccions com a un servei de l’Associació de Veïns i Veïnes a tota la comunitat de Calders.

No cal dir que els veïns i famílies que han mantingut aquests actes anyalment ens continuaran aportant les seves esperiències, donant així més qualitat a aquestes accions que són tan necessàries pel nostre sistema ecològic i natural. Oferint així la possibilitat de compartir objectius comuns entre tot el veïnat, estones de convivència, integració amb el medi, etc.

Per tant encoratgem a tothom a afegir-se a les campanyes de primavera i tardor de cada any. S'informarà prèviament les dates de cada campanya.


La Junta